Излезте от порочния кръг на стреса, който води до грешки, и грешките, причинени от стрес!

Експертни практически решения ще Ви спасят от
глоби и проблеми!

"Рядко имам проблеми в работата си, но вярвам, че е така, защото винаги предварително си купувам помощнии и съм подготвен. Това е третият, който купувам от съшата серия, и съм много доволен от съдържанието им."

Свилен Т., Велико Търново

Счетоводната работа е ужасно напрегната. Защото с грешките често идват глоби.

При направилно прилагане на: Глобa:
ЗСч от 200 лв. до 15 000 лв.
ДОПК от 50 лв. до 20 000 лв.
ЗКПО от 100 лв. до 30 000 лв.
ЗДДФЛ от 100 лв. до 2000 лв.
ЗДДС от 50 лв. до 10 000 лв.
ЗМДТ от 10 лв. до 3000 лв.

Можете да се предпазите от тях, ако си осигурите правилно прилагане на счетоводните и данъчни закони.

Но не просто правилно прилагане! А правилно прилагане в реални практически ситуации.

Именно това Ви носи Наръчник на счетоводителя 2016!

Реалните казуси на Вашите колеги
+ Решенията им от експерти с дългогодишна практика.

Осигурете си спокойствие и коректно практикуване!

Можете да поръчате и по телефона!

Обадете се на 0888 933 813 и заявете избраните от Вас продукт/и!


Вижте част от казусите, решени в Наръчника:

Осчетоводяване на предоставено от търговско дружество дарение;
Отчитане на разходи за бъдещи периоди;
Счетоводни статии при продажба на имот от ЧСИ;
Осчетоводяване на разлика във валути;
Данъчна основа за облагане на доход от продажба за безработно ФЛ;
Удръжки върху обезщетение, законна лихва и съдебни разноски;
Възникване на данъчно събитие при предоставяне на готово жилище на ФЛ срещу учредено право на строеж;
Колко години назад се връщаме по отношение на фирмените активи при данък уикенд;
Заплащане на ДДС за стока на българска фирма, държана от италиански посредник;
Декларация по чл. 22 от ЗДДФЛ за управител самоосигуряващо се лице;
Декларация по чл. 55 и авансов данък за ЕООД;
Патентен данък и неподадена в срок декларация;
Отчитане на данъците от дохода (печалбата);
Процедури по приспадане на частичен данъчен кредит по ЗДДС и годишна корекция на приспадане на частичния данъчен кредит с подаване на справка-декларация за последния данъчен период за текущата година;
Показатели за оценка на дейността на предприятието, които трябва да се оповестяват в края на годината и много др.

Прочетете един от казусите, решен в

Наръчника на счетоводителя за 2016-та:

В кои случаи се прилага чл. 147? Фирма прилага специалния ред на облагане на маржа - закупува техника втора употреба от доставчик в България, като след това я продава по правилата на чл. 143 (фактура и протокол се отразяват в дневник продажби). В същото време има и нормални продажби на техника, за които се прилага общият ред на облагане. Трябва ли в този случай да се прилага чл. 147 и да се прави корекция на данъка? При закупуването на техниката втора употреба няма съпътстващи разходи като транспорт и ремонт, но има за наем на помещението, ел. енергия, СОТ, телефон, вода, като тези разходи се ползват за продажба и да двата вида техника - втора употреба и нови. Дали следва да се преизчислява данък?
Съгласно пар. 1 т.23. "Дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети" е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон.

От Допълнителните разпоредби на закона:
"Стоки втора употреба" са употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Не са стоки втора употреба:
а) произведенията на изкуството;
б) предметите за колекции;
в) антикварните предмети;
г) благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са.

След като стоките, които фирмата купува, отговарят на определението в пар. 1 т.19 за „Стоки втори употреба“ и фирмата закупува тези стоки от някой от изредените в чл. 143 ал.1 от закона доставчици:
1. данъчно незадължено лице;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, ал. 1, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.

Тогава по определение фирмата е дилър и следва да приложи разпоредбите на Глава седемнадесета от закона.

При прилагане на специалния режим на облагане на цената на маржа, чл.147 ал.1 дава право на данъчен кредит за всички онези стоки и услуги, които се използват за извършването на тези доставки, и правото се прилага по общия ред. В същото време чл.147, ал.5 ограничава правото на данъчен кредит на самите стоки, за които се прилага режимът на облагане на маржа.

Член 151 от закона дава право на дилъра да прилага общия ред за облагане на доставката на стоки втора употреба и правото на данъчния кредит се прилага по общия ред /с изключение на произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети/. Съгласно ал.6 от същия член, когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, той е длъжен да води отделна отчетност за доставките, определена с правилника за прилагане на закона.

За всички получени стоки и услуги, за които фирмата ползва право на данъчен кредит по общия ред, следва да прилага разпоредбите на общия ред. Член 147 касае само доставките, за които се прилага режимът на облагане на маржа на цената, и не ограничава прилагането на общия ред за друга дейност, което значи, че ако за другата дейност има право на пълен данъчен кредит, ще си го ползва по общия ред. Корекция на данъчния кредит фирмата ще направи само ако е ползвала частичен данъчен кредит през годината и съгласно чл. 73 от закона.

Какво казват само двама от използвалите Наръчника:

"Чудесно подбрани казуси. Въпреки че съм опитен счетоводител, срещнах проблеми, които ми направиха голямо впечатление и които и на мен би ми било трудно да реша. Особено полезен е за по-младите ми колеги. Даже за студенти."

Станислава Р., София

"Признавам, че си купих Наръчника за 201-та след като в една от рекламите имаше казус, който бяха срещнала наскоро. Приятно се изненадах, че всичко в него е практическо, а обясненията са ясни и ми бяха полезни."

Велимира Ц., Бургас


Бъдете подготвени в сложните ситуации!


Побързайте! Не изчаквайте да се сблъскате с трудностите и едва тогава да търсите помощ!

Не се колебайте! Спрете да се стресирате заради риска от грешки и глоби! Вземете своя практически помощник още сега!


Можете да поръчате и по телефона!

Обадете се на 0888 933 813 и заявете избраните от Вас продукт/и!


Какво още си взеха счетоводителите, които се довериха на Наръчника:


РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 5 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Миглена Трифонова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ